top of page

Algemene voorwaarden

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijvenzone EKE vzw stelt op deze internetsite informatie voor met betrekking tot haar organisatie, haar werkterrein en de materies waarvoor zij bevoegd is. De organisatie wordt ook wel EKEnomie genoemd.

De gebruiker aanvaardt dat elke toegang tot de website van Bedrijvenzone EKE vzw geschiedt op zijn eigen verantwoordelijkheid. Bedrijvenzone EKE vzw behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op om het even welk ogenblik te wijzigen door een nieuwe versie op de website te plaatsen.

Door gebruik te maken van deze website verbindt de gebruiker er zich toe de gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. De gebruiker verbindt er zich meer in het bijzonder toe :

De verstrekte informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.

Geen gebruik te maken van de website waardoor deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, of op welke wijze ook minder efficiënt wordt gemaakt.

De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.

De website niet te gebruiken op een zodanige wijze dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

Disclaimer

Bedrijvenzone EKE vzw stelt alles in het werk opdat de op de website ter beschikking gestelde informatie volledig, correct en up-to-date zou zijn. Door de snelle evolutie van de behandelde materie is het echter altijd mogelijk dat gegevens achterhaald zijn. Bedrijvenzone EKE vzw wijst elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte en/of toevallige schade ten gevolge van beslissingen of handelingen, genomen op basis van onjuiste, niet-geactualiseerde of onvolledige gegevens van de website, af.

De toepasbaarheid van de gegevens is altijd afhankelijk van de specifieke aard van een casus. De op deze site meegedeelde informatie is geen juridisch of professioneel advies. Informatie vervangt geen advies of bijstand in concrete gevallen. De bezoeker van de website blijft dan ook volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem geraadpleegde gegevens en voor de gevolgen van het gebruik dat hij maakt van de gegevens. Bedrijvenzone EKE vzw wijst elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte en/of toevallige schade ten gevolge van het gebruik van de website af.

Bedrijvenzone EKE vzw wijst elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte en/of toevallige schade voortvloeiend uit de verwijzingen naar andere sites of uit de verbinding ermee af. Bedrijvenzone EKE vzw heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s geen zeggenschap en is in geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het enkele feit van het plaatsen van links door Bedrijvenzone EKE vzw houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze website of webpagina’s.

De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn eventueel user ID en paswoord. Bijgevolg wordt aangeraden het paswoord niet aan derden mee te delen.

Bedrijvenzone EKE vzw kan niet garanderen dat de site niet onderhevig is aan onderbrekingen of technische storingen.

Auteursrechten

Deze internetsite, de logo’s en andere elementen van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel van of geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze ook is verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toelating van Bedrijvenzone EKE vzw. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, presentatie, aanpassing, verdeling of gebruik voor commerciële doeleinden van informatie en logo’s is verboden. Inbreuken op het auteursrecht kunnen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.

De geschreven en voorafgaande toelating van Bedrijvenzone EKE vzw is noodzakelijk om in een andere site een hyperlink naar de site van Bedrijvenzone EKE vzw in te voegen.

Privacy

Bedrijvenzone EKE vzw kan de door haar verkregen persoonsgegevens overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer verwerken.

De betrokkene die zijn identiteit bewijst heeft het recht om, door middel van een tot de verantwoordelijke gericht schriftelijk gedagtekend en ondertekend verzoek, te vragen de hem betreffende gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dit verzoek kan worden gedaan als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn of in strijd met de wet worden verwerkt. Het verzoek zal, wanneer het gegrond wordt bevonden, zo spoedig mogelijk worden opgevolgd. Eventuele wijzigingen zullen, voor zover als nodig, zo spoedig mogelijk aan derden worden doorgegeven.

Cookies

Bedrijvenzone EKE vzw maakt gebruik van cookies. Dit zijn minibestanden die worden bewaard op de harde schijf van de gebruiker, niet op die van Bedrijvenzone EKE vzw. Zij laten ons toe om u, in functie van uw belangstelling, informatie te bezorgen. Zij bevatten geen persoonlijke informatie, maar kunnen het gebruik van de website vergemakkelijken.

Voor logistieke gegevens

De gebruiker is zich bewust van het feit dat internet een niet perfect beveiligd medium is en dat een volledige privacy niet kan worden gegarandeerd. Bedrijvenzone EKE vzw zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor eventuele schade die de gebruiker van de site lijdt ingevolge het inbrengen van vertrouwelijke of gevoelige informatie.

Bij mail

De aandacht van de correspondent wordt gevestigd op het feit dat Bedrijvenzone EKE vzw de door hem op vrijwillige basis meegedeelde persoonsgegevens kan opslaan in een bestand. Door het verzenden van een e-mail geeft de bezoeker aan Bedrijvenzone EKE vzw de toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand met het oog op geautomatiseerde gebruikersprofilering, marktonderzoek en direct mail. Vrijwillig meegedeelde gegevens kunnen worden meegedeeld aan met Bedrijvenzone EKE vzw contractueel verbonden ondernemingen.

De bezoeker heeft het recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Hij heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen verwerking van zijn gegevens. De vraag tot inzage, correctie of verzet wordt gericht aan Bedrijvenzone EKE vzw.

Belgisch recht en de Belgische rechtbanken

De rechtsverhoudingen tussen Bedrijvenzone EKE vzw en de gebruiker van de website worden volledig beheerst door het Belgisch recht.  Voor elke eventuele betwisting tussen Bedrijvenzone EKE vzw en de gebruiker van de site zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.  Op betwistingen zal uitsluitend het Belgisch recht worden toegepast.

Uitgever

Bedrijvenzone EKE vzw • Rozenstraat 13 • 9810 EKE-NAZARETH – België
tel: +32 (0) 473/441000
e-mail: info@bedrijvenzone-eke.be

© 2018 Bedrijvenzone EKE vzw, alle rechten voorbehouden.

bottom of page